Primary Sources: Dialectical Theory

 

 

Editions and Manuscript Witnesses

al-Abharī, Athīr Al-Dīn al-Mufaḍḍal b. ʿUmar. Al-Qawādiḥ al-Jadaliyya. Ed. Sharīfa bint ʿAlī b. Sulaymān al-Ḥawshānī. Beirut, Riyadh, Damascus: Tawzīʿ Dār Al-Warrāq, 2004.

al-ʿAmīdī, Rukn al-Dīn. Al-Irshād. MS Madrid, El Escorial, MS.650. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-ʿAmīdī, Rukn al-Dīn. Al-Ṭarīqa al-ʿAmīdiyya fi’l-Khilāf wa’l-Jadal. MS Cairo, Dār al-Kutub al-Miṣriyya, MS.236 (Fiqh Ḥanafī). [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Āmidī, Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad. Ghāyat al-Amal fī ʿIlm al-Jadal. Ed. ʿAbd al-Wāḥid Jahdānī. N.p.: Mu’assasat al-Risāla Nāshirūn, 2016.

al-Anṣārī, Shaykh al-Islām Zakarīyā’ b. Muḥammad, and Muḥammad b. Aḥmad al-Dasūqī. Fatḥ al-Wahhāb bi-Sharḥ al-Ādāb wa huwa Sharḥ ʿalā Risālat al-Ādāb fi’l-Baḥth wa’l-Munāẓara li’l-Imām Muḥammad b. Ashraf al-Samarqandī […] wa maʿahu Ḥāshiyat al-ʿAllāma Muḥammad b. Aḥmad b. ʿArafa al-Dasūqī. Ed. ʿArafa ʿAbd al-Raḥmān al-Nādī. Kuwait: Dār al-Ḍiyā’ li’l-Nashr wa’l-Tawzīʿ, 2014.

al-Baṣrī, Abū al-Ḥusayn Muḥammad. Kitāb al-Qiyās al-Sharʿī. In idemKitāb al-Muʿtamad fī Uṣūl al-Fiqh. Ed. Muḥammad Ḥamīd Allāh, Muḥammad Bakīr, and Ḥasan Ḥanafī. Damascus: al-Maʿhad al-ʿIlmī al-Faransī li’l-Dirāsāt al-ʿArabiyya bi-Dimashq, 1964-1965, vol. 2, pp. 1029-1050.

al-Baṣrī, Abū al-Ḥusayn Muḥammad. Kitāb al-Qiyās al-Sharʿī. In idemal-Muʿtamad fī Uṣūl al-Fiqh. Ed. Khalīl al-Mays. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1983, vol. 2, pp. 443-62.

al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaymān. Kitāb al-Minhāj fī Tartīb al-Ḥijāj (L’art de la Polémique: Édition Critique d’al-Minhāǧ de Bāǧī). Ed. ʿAbd al-Majīd Turkī. Paris: Maisonneuve et Larose, 1978.

al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaymān. Al-Minhāj fī Tartīb al-Ḥijāj, taʼlīf Abū al-Walīd al-Bājī; wa maʿahu al-Sirāj ʿalā al-Minhāj, li-Abī ʿAbd Allāh ʿAbd al-Salām b. Muḥammad b. ʿUmar ʿAllūsh. Ed. ʿAbd al-Salām ʿAllūsh. Riyadh: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2004.

al-Barawī, Abū Manṣūr Muḥammad. Al-Muqtaraḥ fi’l-Muṣṭalaḥ. Ed. Sharīfa bint ʿAlī b. Sulaymān al-Ḥawshānī. Beirut: Dār al-Warrāq, 2004. Available at: http://ia600807.us.archive.org/5/items/ygoek/ygoek.pdf

 • al-Muqtaraḥ al-Shāfiʿī, Taqī al-Dīn Muẓ Sharḥ al-Muqtaraḥ fi’l-Muṣṭalaḥ. MS Madrid, El Escorial, MS.693. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Bihishtī al-Isfarā’īnī, Muḥammad b. Aḥmad. Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda no. 4319 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Dawwānī, Jalāl al-Dīn. Ḥāshiya ʿalā Sharḥ Masʿūd al-Rūmī. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda 882 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Dunquz, Aḥmad. Ḥāshiya ʿalā Sharḥ Masʿūd al-Rūmī. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda 882 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Fārābī, Abū Naṣr. Al-Manṭiq ʿinda al-Fārābī: al-Juzʼ al-Thālith: Kitāb al-Jadal. Ed. Rafīq al-ʿAjam. Beirut: Dār al-Mashriq, 1986.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Al-Muntakhal fi’l-Jadal. Ed. ʿAlī b. ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAlī al-ʿUmayrīnī. Beirut: Dār al-Warrāq, 2004.

Ibn al-Anbārī, Kamāl al-Dīn Abū al-Barakāt ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad. Al-Ighrāb fī Jadal al-Iʿrāb, wa Lumaʿ al-Adilla fī ʿIlm al-Naḥw. Ed. Saʿīd al-Afghānī. Damascus: Dār al-Fikr, 1957; Beirut: Dār al-Fikr, 1971.

Ibn ʿAqīl, Abū al-Wafā’ ʿAlī. Kitāb al-Jadal ʿalā Ṭarīqat al-Fuqahā’ (Le Livre de la Dialectique d’Ibn ʿAqīl). Ed. George Makdisi. Bulletin d’Études Orientale 20 (1967): 119-206.

Ibn ʿAqīl, Abū al-Wafā’ ʿAlī. Kitāb al-Jadal ʿalā Ṭarīqat al-Fuqahā’. Al-Ẓāhir [Cairo]: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīniyya, 1980. [An unattributed reproduction of George Makdisi, ed., Le Livre de la Dialectique d’Ibn ʿAqīl, minus his introduction and critical apparatus]. Available at: https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/2/2a/كتاب_الجدل_على_طريقة_الفقهاء.pdf

Ibn Fūrak, Muḥammad. Maqālāt al-Shaykh Abī al-Ḥasan al-Ashʿarī, Imām Ahl al-Sunna. Ed. Aḥmad ʿAbd al-Raḥīm al-Sāyiḥ. Cairo: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīniyya, 2005. Available at: https://ia801406.us.archive.org/28/items/Gpdfmakalat.pdf/Makalat.pdf

 • MS Medina, Maktabat Shaykh al-Islām ʿĀrif Ḥikmat, MS.253 (Tawḥīd) [cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Ibn al-Jawzī, Muḥyī al-Dīn. Kitāb al-Īḍāḥ li-Qawānīn al-Iṣṭilāḥ fi’l-Jadal wa’l-Munāẓara. Ed. Maḥmūd b. Muḥammad al-Sayyid al-Dughaym. Cairo: Maktabat Madbūlī, 1995. Available at: http://www.dr-mahmoud.com/images/stories/pdfs/ida7arb.pdf

 • Muḥyī al-Dīn, Jamāl al-Islām Abū Muḥammad. Mukhtaṣar fī ʿIlm al-Naẓar. MS Istanbul, Feyzullah Efendi 1864. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Ibn al-Miʿmār al-Baghdādī. Al-Mukhtaṣar fi’l-Jadal [= Mukhtaṣar Nihāyat al-Amal fī ʿIlm al-Jadal]. MS Istanbul, Atıf Efendi 2421. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Ibn Sīnā, Abū ʿAlī al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh. Al-Shifā’ : al-Manṭiq : al-Jadal. Ed. Aḥmad Fu’ād al-Ahwānī. Cairo: al-Maṭbaʿa al-Amīriyya, 1965.

Ibn Surūr, Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Ibrāhīm al-Maqdisī. Kitāb al-Jadal. Ed. ʿAbd al-Wāḥid Jahdānī. N.p.: Mu’assasat al-Risāla Nāshirūn, 2015.

[Ibn Taymiyya, Taqī al-Dīn Aḥmad (?)] Tanbīh al-Rajul al-ʿĀqil ʿalā Tamwīh al-Jadal al-Bāṭil. Ed. ʿAlī b. Muḥammad al-ʿImrān and Muḥammad ʿUzayr Shams. Makkah: Dār ʿĀlam al-Fawā’id li-l-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2004.

Ibn Wahb al-Kātib. Al-Burhān fī Wujūh al-Bayān [Misidentified as Kitāb Naqd al-Nathr li-Abī al-Faraj Qudāmah b. Jaʿfar al-Kātib al-Baghdādī]. Eds. Ṭāhā Ḥusayn and ʿAbd al-Ḥamīd al-ʿIbādī. Cairo: Maṭbaʿat Miṣr Sharikat Musāhimat Miṣrīyah, 1939.

Ibn Wahb al-Kātib. Al-Burhān fī Wujūh al-Bayān: Abū al-Ḥusayn Isḥāq b. Ibrāhīm b. Sulaymān b. Wahb al-Kātib. Eds. Aḥmad Maṭlūb and Khadījah al-Ḥadīthī. Baghdad: UP, 1387 / 1967.

al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn. Al-Kāfiya fi’l-Jadal. Ed. Fawqiya Ḥusayn Maḥmūd. Cairo: Maṭbaʻat ʻĪsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1979.

al-Kāshī, ʿImād al-Dīn. Qara Ḥāshiya [ʿalā al-Masʿūdī]. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda 3482 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Khwārizmī, Al-Nuʿmān, Sharḥ of the Short Version of al-Nasafī’s Al-Muqaddima al-Burhāniyya / Fuṣūl

 • MS Berlin, Staatsbibliothek, Or. Quart. 55, foll. 1b-95b (ca. 900 H?)

al-Kīlānī, Quṭb al-Dīn. Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya. In Walter Young, ed., On the Protocol for Dialectical Inquiry (Ādāb al-Baḥth): A Critical Edition and Parallel Translation of the Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya by Quṭb al-Dīn al-Kīlānī (fl. ca. 830/1427), Prefaced by a Critical Edition and Parallel Translation of its Grundtext: the Risāla fī Ādāb al-Baḥth by Shams al-Dīn al-Samarqandī (d.722/1322). [Forthcoming]

al-Kīlānī, Quṭb al-Dīn. Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya. MS Leipzig, Leipzig University Library, B. or. 247 – 02; foll.31b-72a. Available at: http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00012445;jsessionid=076FDB1602B31BCDFB13A72B6309BC6D?lang=en

al-Kīlānī, Quṭb al-Dīn. Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda no. 724 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Marwazī, al-Ḥasan b. Shuʿayb. Ṭarīqat al-Khilāf bayna al-Shāfiʿiyya wa’l-Ḥanafiyya maʿa Dhikr al-Adilla li-Kulli minhumā. MS Cairo, Dār al-Kutub al-Miṣriyya, MS.1523 (Fiqh Shāfiʿī). [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Maybudī, Ḥusayn b. Muʿīn al-Dīn. Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya fī Ādāb al-Baḥth. MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda no. 4319 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Nasafī, Burhān al-Dīn. al-Fuṣūl. In Necmettin Pehlivan and Hadi Ensar Ceylan, “Ādābu’l-Baḥs̱ Devrimine Doğru Son Evrim: Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), pp. 1-75 (at 41-75).

al-Nasafī, Burhān al-Dīn. Al-Fuṣūl fi’l-Jadal. In [Ibn Taymiyya, Taqī al-Dīn Aḥmad (?)], Tanbīh al-Rajul al-ʿĀqil ʿalā Tamwīh al-Jadal al-Bāṭil, ed. ʿAlī b. Muḥammad al-ʿImrān and Muḥammad ʿUzayr Shams (Makkah: Dār ʿĀlam al-Fawā’id li-l-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2004): pp. 639-668.

 • Al-Nasafī’s Muqaddima Fuṣūl (Short Version)
  • MS Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsnü Paşa 1229; foll. 28b-39a (775 H)
  • MS Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 2303; foll. 82b-94b (730 H)
  • MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda (?) 187 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]
  • MS Princeton, Princeton University Library, Yahuda (?) no. 2331 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Al-Nasafī’s Muqaddima Fuṣūl (Long Version; the author’s own sharḥ)

 • Sharḥ al-Fuṣūl fī ʿIlm al-Jadal. Ed. Sharīfa bint ʿAlī al-Ḥawshānī. Riyadh: Jāmiʿat al-Malik Suʿūd, 2012.
 • MS Berlin, Staatsbibliothek, 72, foll. 42a-105a (697 H)
 • MS Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin 403; foll. 1b-82b (758 H)
 • MS Princeton, Princeton University Library, Garrett no. 2246Y, 57 foll. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Nasafī, Burhān al-Dīn.

al-Nasafī, Burhān al-Dīn. Mansha’ al-Naẓar fī ʿIlm al-Khilāf. Ed. Dr. Sharīfa bint ʿAlī al-Ḥawshānī. In Al-Ḥikmah 34 (1428/2008), pp. 409-471.

al-Nīsābūrī / al-Sarakhsī, Raḍī al-Dīn. Al-Ṭarīqa al-Raḍawiyya. MS Cairo, Dār al-Kutub al-Miṣriyya, MS.239 (Fiqh Ḥanafī). [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. Al-Kāshif ʿan Uṣūl al-Dalā’il wa Fuṣūl al-ʿIlal [=Kitāb al-Jadal?]. Ed. Aḥmad Ḥijāzī al-Saqqā. Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

 • al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. Kitāb al-Jadal [= al-Kāshif ʿan Uṣūl al-Dalā’il wa Fuṣūl al-ʿIlal ?]. MS Istanbul, Köprülü 519/3. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Samarqandī, Shams al-Dīn, Sharḥ of the Short Version of al-Nasafī’s Muqaddima Fuṣūl

 • MS London, British Library, Or. 11183, foll. 2b-35a
 • MS Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 3034; foll. 1a-46b (ca. 780 H?)
 • MS Cairo, Dār al-Kutub al-Miṣriyya, MS.438 (Fiqh Taymūr). [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]
 • MS Dublin, Chester Beatty Library, MS.4396. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Samarqandī, Shams al-Dīn Muḥammad. Kitāb ʿAyn al-Naẓar fī ʿIlm al-Jadal.

 • Digital Edition by Walter Edward Young and Frederik Elwert. Digital Humanities at the Center for Religious Studies (DH@CERES), Ruhr-Universität Bochum, 2019. https://pages.ceres.rub.de/ayn-al-nazar/
 • MS London, British Library, Or. 3730, foll. 72a-76a (completed 1173 H) [cited by Miller, Islamic Disputation Theory]
 • MS London, British Library, Or. 3908, foll. 1a-5b (completed 876 H)

al-Samarqandī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Ashraf. Risāla fī Ādāb al-Baḥth. In Walter Young, ed., On the Protocol for Dialectical Inquiry (Ādāb al-Baḥth): A Critical Edition and Parallel Translation of the Sharḥ al-Risāla al-Samarqandiyya by Quṭb al-Dīn al-Kīlānī (fl. ca. 830/1427), Prefaced by a Critical Edition and Parallel Translation of its Grundtext: the Risāla fī Ādāb al-Baḥth by Shams al-Dīn al-Samarqandī (d.722/1322). [Forthcoming]

al-Samarqandī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Ashraf. Ādāb al-Ḥakīm Shams al-Dīn al-Samarqandī [= al-Risāla fī Ādāb al-Baḥth]. Ed. Maḥmūd al-Imām al-Manṣūrī. In Majmūʿa Mushtamila ʿalā al-Ātī Bayānuhu « al-Awwal: al-Badr al-ʿIllāt fī Kashf Ghawāmiḍ al-Maqūlāt » wa-huwa Sharḥ al-ʿAlāma al-Muḥaqqiq… « al-Shaykh ʿUmar » al-mashhūr bi-Ibn al-Qarah Dāghī… ʿalā Risālat al-Maqūlāt li’l-ʿAlāma… Mullā ʿAlī al-Qiziljī ; wa-talīhi … (etc.), pp. 125-32. Cairo: Maṭbaʿat al-Saʿāda, 1353 [= 1934/5]. Available online, via the Bibliotheca Alexandrina Digital Assets Repository, at: http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:192923

al-Samarqandī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Ashraf. Qisṭās al-Afkār fī Taḥqīq al-Asrār [= Kıstâsu’l-Efkâr : Düşüncenin Kıstası (Eleştirmeli Metin – Çeviri)]. Ed. and Transl. (Ar.-Turk.) Necmettin Pehlivan. Istanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014.

Shams al-Dīn Muḥammad b. Ashraf al-Samarqandī. Qusṭās al-Afkār. MS Istanbul, Sultan IIIAhmet Kütüphanesi [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

Shams al-Dīn al-Samarqandī’s self-Sharḥ of the Qisṭās / Qusṭās. MS Dublin, Chester Beatty Library, MS.4767. [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]; MS Istanbul, Sultan III. Ahmet Kütüphanesi [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]

al-Ṣaymarī, Ḥusayn b. ʿAlī. Kitāb Masāʾil al-Khilāf fī Uṣūl al-Fiqh. Ed. Abdelouahad Jahdani. In “Kitâb Masāʾil al-Ḫilâf fî Uṣûl al-Fiqh : les problèmes de divergences en méthodologie juridique de Ḥusayn B. ʿAlî al-Ṣaymarî : présentation, analyse et édition critique,” PhD Diss., Université de Provence, Aix-Marseille I, 1991.

al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm. Kitāb al-Maʿūna fi’l-Jadal. Ed. ʿAbd al-Majīd Turkī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.

al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm. Al-Maʿūna fi’l-Jadal. Ed. ʻAlī b. ʿAbd al-ʿAzīz al-ʿUmayrīnī. Al-Ṣafāh, Kuwait: Manshūrāt Markaz al-Makhṭūṭāt wa-al-Turāth, 1987. Available at: https://ia801300.us.archive.org/4/items/maogadmaogad/maogad.pdf

 • (Maʿūnat al-Mubtadi’īn wa Tadhkirat al-Muntahīn fi’l-Jadal) MS Princeton, Princeton University Library, Garrett no. 867 [as cited by Miller, Islamic Disputation Theory]  Available at: http://pudl.princeton.edu/objects/2f75r807h

al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm. Al-Mulakhkhaṣ fi’l-Jadal fī Uṣūl al-Fiqh li’l-Shaykh Abī Isḥāq Ibrāhīm b. ʿAlī b. Yūsuf al-Shīrāzī (393-476 H). Ed. Muḥammad Yūsuf Ākhund Jān Niyāzī. 2 vols. MA Thesis, Umm al-Qura University, 1407/1986.

 • Al-Mulakhkhaṣ fi’l-Jadal fī Uṣūl al-Fiqh. MS Ṣanʿā’, Maktabat al-Jāmiʿ al-Kabīr al-Gharbiyya bi-Ṣanʿā’, No. 39 [أصول الفقه] (76 foll.; Dated: 688 H/1289 CE), [Film 25].

al-Shirwānī al-Rūmī, Kamāl al-Dīn Masʿūd. Sharḥ Ādāb al-Samarqandī. Ed. Adem Güney. In “Kemâlüddîn Mesʿûd B. Hüseyin Eşşirvânî’nin (905/1500) Şerhu Âdâbi’ssemerkandî Adli Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi.” MA Thesis, Sakarya Üniversitesi, 2010.

al-Ṭūfī, Sulaymān b. ʿAbd al-Qawī. ʿAlam al-Jadhal fī ʿIlm al-Jadal. Ed. Wolfhart Heinrichs. Wiesbaden: F. Steiner Verlag, 1987.

 

Online Bibliographical Sources

“B. Commentaries on works of dialectic and of semantic theory” from Robert Wisnovsky’s Handlist: a partial tree of the Ādāb al-Baḥth commentary tradition, compiled from Brockelmann’s GAL.

 

Premodern Bibliographical Entries

Ḥājjī Khalīfa (Kâtip Çelebi). Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa’l-Funūn. 2 vols. Eds. Muḥammad Sharaf al-Dīn Yāltaqāyā and Rifʻat Bīlgah al-Kilīsī, [intro. Shahāb al-Dīn al-Najafī al-Marʿashī], Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʿArabī, [199-], [reprint of the Istanbul edition: Istanbul: Wakālat al-Maʿārif, 1941-1943]. [On the ādāb al-baḥth: vol. 1, cols. 38-41]

Ṭāshkubrīzāde, Aḥmad b. Muṣṭafā. Miftāḥ al-Saʿāda wa-Miṣbāḥ al-Siyāda fī Mawḍūʿāt al-ʿUlūm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1985. [On the ʿilm al-naẓar, ʿilm al-jadal, and ʿilm al-khilāf, pp. 280-84]